Author's posts

ศร. กิจกรรมการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ ๑๖ – ๒๙ ธ.ค. ๖๕, เวลา ๑๗๐๐) โดยมี ผบ.ศร. และผู้บังคับบัญชา ศร. หมุนเวียนเป็นประธานในพิธี !

พิธีทอดกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 เวลา 1400 ศูนย์การทหารราบ ประกอ …

Continue reading

พิธีสมโภชกฐิน ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสมโภชกฐิน ประจำปี 2565 ระหว่างวั …

Continue reading

งานกฐินสามัคคี ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ขอเชิญชวนข้าราชการ กำลังพล …

Continue reading

พิธีขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการ ศร. และ นขต.ศร. ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีขอขมาลาอุปส …

Continue reading

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีหล่อเทียนพร …

Continue reading

ศูนย์การทหารราบ ถวายอุปถัมภ์บำรุง วัดลอยประดิษฐ์ (วัดในพื้นที่ จชต.)

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. อนุมัติเงินงบประมาณการก …

Continue reading

กฐินสามัคคี ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๔

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประกอบด้วยคณะผู้บังคับบัญช …

Continue reading

กิจกรรมครูและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ

กิจกรรมครูและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ …

Continue reading

กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

หน่วย ศร.และ นขต.ศร. จัดกิจกรรมการอยรมศีลธรรมฯ ได้แก่ ก …

Continue reading