งานกฐินสามัคคี ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ขอเชิญชวนข้าราชการ กำลังพล ครอบครัว พ่อค้า ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญ เข้าบัญชี ธนาคารออมสิน ค่ายธนะรัชต์ (ประเภทเผื่อเรียก) บัญชีเลขที่ ๐๕๑ ๔๘๐๓๐ ๓๙๗ ๖ ชื่อบัญชี “การกุศล ศร.” และกรุณาระบุ “กฐินสามัคคี ศร.” โดยส่งสำเนาใบนำฝาก/หลักฐานการโอน (พร้อมชื่อ – สกุล และหน่วยงาน) ทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๒๕๔-๒๔๖๓ ต่อ ๕๔๑๐๗ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อแจ้งผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ได้อีกช่องทาง หรือที่พันโท วสันต์  แต้ฮวง หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณฯ เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ ศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐ เพื่อรวบรวมสำหรับออกใบอนุโมทนาบัตรและหนังสือขอบคุณต่อไป

รายละเอียดตามข้อมูลที่แนบด้านล่าง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.