Author's posts

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. ประธานในพิธีหล่อเทียนพร …

Continue reading

ศูนย์การทหารราบ ถวายอุปถัมภ์บำรุง วัดลอยประดิษฐ์ (วัดในพื้นที่ จชต.)

พล.ต. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผบ.ศร. อนุมัติเงินงบประมาณการก …

Continue reading

กฐินสามัคคี ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๔

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประกอบด้วยคณะผู้บังคับบัญช …

Continue reading

กิจกรรมครูและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ

กิจกรรมครูและนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ …

Continue reading

กิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน

หน่วย ศร.และ นขต.ศร. จัดกิจกรรมการอยรมศีลธรรมฯ ได้แก่ ก …

Continue reading

ประมวลภาพกิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศูนย์การทหารราบ (ศร.) ได้กำหนดประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่อ …

Continue reading