ระเบียบ/คำสั่งต่างๆ

File Date added File size Downloads
pdf ภาพประวัติการสร้างพระประจำกองทัพบก 06/03/2018 07:37 3 MB 317
pdf กฎกระทรวง 06/03/2018 03:18 117 KB 335
pdf การกรอกข้อมูลสถานภาพที่บูชาประจำหน่วย 06/03/2018 03:18 44 KB 113
pdf การเคารพ การจัดกองเกียรติ 06/03/2018 03:18 208 KB 62
pdf การจัดโต๊ะหมู่บูชา 06/03/2018 03:18 3 MB 330
pdf การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ 06/03/2018 03:18 587 KB 1720
pdf การบำรุงรักษาพระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร 06/03/2018 03:18 70 KB 141
pdf การไหว้พระสวดมนต์ของทหารไทยมุสลิม 06/03/2018 03:18 65 KB 275
pdf การไหว้พระสวดมนต์ทหาร 06/03/2018 03:18 236 KB 1096
pdf เกณฑ์การให้คะแนนประกวดสวดพระคาถาชินบัญชร นนส. เหล่า ร. 06/03/2018 03:18 93 KB 178
pdf คำ สั่งการจัดกองเกียรติ 06/03/2018 03:18 258 KB 75
pdf ธูปเทียนแพ (1) 06/03/2018 03:18 77 KB 10627
pdf แบบประเมินการประกวด 06/03/2018 03:18 113 KB 167
pdf เรื่อง กำหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อมประจำหน่วยทหาร 06/03/2018 03:18 3 MB 2605
pdf วิธีปฏิบัติการถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ 06/03/2018 03:18 291 KB 75
pdf สิทธิของข้าราชการทหารในขณะประจำการยามปกติ 06/03/2018 03:18 340 KB 75
pdf หลักฐานการจ่ายพระพุทธสิงห์ชัยมงคล 06/03/2018 03:18 38 KB 130