ระเบียบ/คำสั่งต่างๆ

File Date added File size Downloads
pdf การจัดกองเกียรติสำหรับศพนายทหารนอกประจำการ 11/02/2022 10:07 639 KB 116
pdf ภาพประวัติการสร้างพระประจำกองทัพบก 06/03/2018 07:37 3 MB 2362
pdf กฎกระทรวง 06/03/2018 03:18 117 KB 2372
pdf การกรอกข้อมูลสถานภาพที่บูชาประจำหน่วย 06/03/2018 03:18 44 KB 874
pdf การเคารพ การจัดกองเกียรติ 06/03/2018 03:18 208 KB 594
pdf การจัดโต๊ะหมู่บูชา 06/03/2018 03:18 3 MB 2255
pdf การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ 06/03/2018 03:18 587 KB 17343
pdf การบำรุงรักษาพระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร 06/03/2018 03:18 70 KB 953
pdf การไหว้พระสวดมนต์ของทหารไทยมุสลิม 06/03/2018 03:18 65 KB 2554
pdf การไหว้พระสวดมนต์ทหาร 06/03/2018 03:18 236 KB 4078
pdf เกณฑ์การให้คะแนนประกวดสวดพระคาถาชินบัญชร นนส. เหล่า ร. 06/03/2018 03:18 93 KB 1722
pdf คำ สั่งการจัดกองเกียรติ 06/03/2018 03:18 258 KB 650
pdf ธูปเทียนแพ (1) 06/03/2018 03:18 77 KB 60915
pdf แบบประเมินการประกวด 06/03/2018 03:18 113 KB 1140
pdf เรื่อง กำหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อมประจำหน่วยทหาร 06/03/2018 03:18 3 MB 12462
pdf วิธีปฏิบัติการถือกระบี่และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ 06/03/2018 03:18 291 KB 5950
pdf สิทธิของข้าราชการทหารในขณะประจำการยามปกติ 06/03/2018 03:18 340 KB 586
pdf หลักฐานการจ่ายพระพุทธสิงห์ชัยมงคล 06/03/2018 03:18 38 KB 805