ภารกิจ การจัด

ชกท. ๕๓๑๐  อนุศาสนาจารย์ 
       หน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติหรืออำนวยการเกี่ยวกับศาสนาและให้การเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับศาสนาและขวัญ 
       หน้าที่เฉพาะ
              – ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริการทางศาสนาและวางโครงการให้ทหารได้ปฏิบัติศาสนกิจ
              – เยี่ยมเยียนทหารผู้เจ็บป่วยและนักโทษทหาร 
              – ช่วยเหลือและประสานงานให้ทหารมีขวัญดี 
              – มีส่วนในการอบรมผู้คัดเลือกเข้ามาเป็นทหารและทำการบรรยายอบรมทหารเกี่ยวกับศาสนา
              – ติดต่อประสานงานกับองค์กรสงเคราะห์ต่างๆ เช่นสภากาชาด หรือวัดในท้องถิ่น
              – รับและแจกจ่ายเะอกสารเกี่ยวกับศาสนา และทำรายงานการปฏิบัติงานของตน 
ภารกิจและหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ 
     ๑. ปกครองบังคับบัญชาอนุศาสนาจารย์และข้าราชการ ทหารกองประจำการ  ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในฝ่ายอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารราบ
     ๒. เป็นหัวหน้าสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์ภายในหน่วย
     ๓. เสนอความเห็นในการดำเนินกิจการด้านอนุศาสนาจารย์แก่ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
     ๔. วางแผน กำหนดนโยบายของอนุศาสนาจารย์ ทั้งยามปกติและยามสงคราม
     ๕. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและสั่งการของหน่วย ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๖. จัดหา เสนอประมาณการ และกำกับดูแลสิ่งอุปกรณ์ด้านพิธีการต่างๆของหน่วยให้คงความสมบูรณ์พร้อมสำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้อง
      ๗.ควบคุม กำกับดูแล ติดต่อ ประสานงาน ตลอดจนอำนวยการเกี่ยวกับกิจการอนุศาสนาจารย์ทั้งปวงภายในหน่วย 
ภารกิจและหน้าที่ ผู้ช่วยอนุอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ 
     ๑. ปฏิบัติงานช่วยเหลือ และอำนวยการในภารกิจ  หน้าที่ ของอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
     ๒. ช่วยกำกับ ดูแล นโยบายและงานที่อนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ มอบหมายและสั่งการแล้ว
     ๓. ช่วยเร่งรัดติดตามงานที่อนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ ได้สั่งการแล้ว เพื่อให้รวดเร็วและทันเวลา
     ๔. กำกับ ดูแล กวดขันความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบของงานเอกสารและอาคารสถานที่ภายในศาสนสถาน (ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ) 
     ๕. ทำการแทนอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ เมื่ออนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ ภารกิจได้ 
ภารกิจและหน้าที่ เสมียนฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
     ๑. ปฏิบัติงานช่วยเหลืออนุศาสนาจารย์ และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบในภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     ๒. ช่วยกำกับ ดูแลงานที่อนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ ได้มอบหมายและสั่งการแล้ว
     ๓. กำกับดูแลความเรียบร้อย อาคารศาสนสถาน ศูนย์การทหารราบ และซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์พิธีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
     ๔. พิมพ์และตรวจทานเอกสารทางราชการของหน่วย 
ภารกิจและหน้าที่ของลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
     ๑. ปฏิบัติงานด้านงานเขียนและพิมพ์เอกสารทั้งปวงในฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
     ๒. ปฏิบัติงานด้านเทคนิคทั้งปวงในฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
     ๓. ปฏิบัติงานด้านธุรการของฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
     ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ เมื่อได้รับการมอบหมายและสั่งการ 

Attachments

File Date added File size Downloads
pdf การประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง 06/03/2018 03:26 183 KB 774
pdf แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๕๘ 06/03/2018 03:26 85 KB 865
pdf ภารกิจภายในหน่วย 06/03/2018 03:26 149 KB 768