ตรวจกิจการ อศจ.ทบ./อศจ.ศร.

ตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วีดิทัศน์บรรายสรุปภารกิจของ ศร. (สายงาน อศจ.ศร.)
https://www.youtube.com/watch?v=IhsEBg5zAK4

Attachments

File Date added File size Downloads
pdf ภารกิจภายในหน่วย 06/03/2018 03:26 149 KB 768
pdf แผนการปฏิบัติงานประจำปี ๕๘ 06/03/2018 03:26 85 KB 865
pdf การประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง 06/03/2018 03:26 183 KB 774