ตรวจกิจการ อศจ.ทบ./อศจ.ศร.

ตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วีดิทัศน์บรรายสรุปภารกิจของ ศร. (สายงาน อศจ.ศร.)
https://www.youtube.com/watch?v=IhsEBg5zAK4