ศาสนพิธีและพิธีการ

File Date added File size Downloads
pdf การใช้พานพุ่ม 06/03/2018 03:17 56 KB 210
pdf การปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมพิธีทางราชการ 06/03/2018 03:17 282 KB 1454
pdf การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ 06/03/2018 03:17 39 KB 149
pdf การวางพุ่มเงินพุ่มทอง 06/03/2018 03:17 3 MB 361
pdf ข้อแนะนำเกี่ยวกับนำหับเพลิงพระราชทานเพลิงศพใน ตจว. 06/03/2018 03:17 67 KB 144
pdf ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศ ๒๕๒๘ 06/03/2018 03:17 258 KB 128
pdf ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 06/03/2018 03:17 237 KB 1997
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 206 KB 113
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง หีบเพลิงและดิน 06/03/2018 03:17 15 KB 110
pdf ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี 06/03/2018 03:17 654 KB 273
pdf ประมวลจริยธรรม พนักงานสำนักพระราชวัง 06/03/2018 03:17 6 MB 119
pdf ประวัติคำไว้อาลัย สำนึก หมาย แบบที่ 1 06/03/2018 03:17 75 KB 18212
pdf พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 40 KB 136
pdf พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 41 KB 105
pdf พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ 06/03/2018 03:17 42 KB 122
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพ เมื่อถึงแก่กรรม 06/03/2018 03:17 53 KB 114
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพเมื่อถึงแก่อนิจกรรม 06/03/2018 03:17 69 KB 99
pdf สิทธิของข้าราชการทหารในขณะประจำการยามปกติ 06/03/2018 03:17 340 KB 270
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 71 KB 114
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 76 KB 129
pdf หลักเกณฑ์การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 06/03/2018 03:17 73 KB 126
pdf หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศแก่พระศพและศพ 06/03/2018 03:17 139 KB 118