ศาสนพิธีและพิธีการ

File Date added File size Downloads
pdf การใช้พานพุ่ม 06/03/2018 03:17 56 KB 561
pdf การปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมพิธีทางราชการ 06/03/2018 03:17 282 KB 5482
pdf การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ 06/03/2018 03:17 39 KB 394
pdf การวางพุ่มเงินพุ่มทอง 06/03/2018 03:17 3 MB 1199
pdf ข้อแนะนำเกี่ยวกับนำหับเพลิงพระราชทานเพลิงศพใน ตจว. 06/03/2018 03:17 67 KB 394
pdf ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศ ๒๕๒๘ 06/03/2018 03:17 258 KB 428
pdf ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 06/03/2018 03:17 237 KB 9193
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 206 KB 337
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง หีบเพลิงและดิน 06/03/2018 03:17 15 KB 372
pdf ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี 06/03/2018 03:17 654 KB 2236
pdf ประมวลจริยธรรม พนักงานสำนักพระราชวัง 06/03/2018 03:17 6 MB 436
pdf ประวัติคำไว้อาลัย สำนึก หมาย แบบที่ 1 06/03/2018 03:17 75 KB 117977
pdf พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 40 KB 370
pdf พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 41 KB 338
pdf พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ 06/03/2018 03:17 42 KB 364
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพ เมื่อถึงแก่กรรม 06/03/2018 03:17 53 KB 426
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพเมื่อถึงแก่อนิจกรรม 06/03/2018 03:17 69 KB 330
pdf สิทธิของข้าราชการทหารในขณะประจำการยามปกติ 06/03/2018 03:17 340 KB 2673
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 71 KB 355
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 76 KB 521
pdf หลักเกณฑ์การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 06/03/2018 03:17 73 KB 495
pdf หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศแก่พระศพและศพ 06/03/2018 03:17 139 KB 353