ศาสนพิธีและพิธีการ

File Date added File size Downloads
pdf การใช้พานพุ่ม 06/03/2018 03:17 56 KB 369
pdf การปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมพิธีทางราชการ 06/03/2018 03:17 282 KB 3501
pdf การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ 06/03/2018 03:17 39 KB 246
pdf การวางพุ่มเงินพุ่มทอง 06/03/2018 03:17 3 MB 736
pdf ข้อแนะนำเกี่ยวกับนำหับเพลิงพระราชทานเพลิงศพใน ตจว. 06/03/2018 03:17 67 KB 252
pdf ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศ ๒๕๒๘ 06/03/2018 03:17 258 KB 262
pdf ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 06/03/2018 03:17 237 KB 5527
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 206 KB 201
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง หีบเพลิงและดิน 06/03/2018 03:17 15 KB 235
pdf ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี 06/03/2018 03:17 654 KB 936
pdf ประมวลจริยธรรม พนักงานสำนักพระราชวัง 06/03/2018 03:17 6 MB 279
pdf ประวัติคำไว้อาลัย สำนึก หมาย แบบที่ 1 06/03/2018 03:17 75 KB 75137
pdf พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 40 KB 240
pdf พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 41 KB 208
pdf พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ 06/03/2018 03:17 42 KB 217
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพ เมื่อถึงแก่กรรม 06/03/2018 03:17 53 KB 276
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพเมื่อถึงแก่อนิจกรรม 06/03/2018 03:17 69 KB 190
pdf สิทธิของข้าราชการทหารในขณะประจำการยามปกติ 06/03/2018 03:17 340 KB 989
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 71 KB 215
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 76 KB 246
pdf หลักเกณฑ์การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 06/03/2018 03:17 73 KB 269
pdf หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศแก่พระศพและศพ 06/03/2018 03:17 139 KB 219