ศาสนพิธีและพิธีการ

File Date added File size Downloads
pdf การใช้พานพุ่ม 06/03/2018 03:17 56 KB 856
pdf การปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมพิธีทางราชการ 06/03/2018 03:17 282 KB 10573
pdf การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ 06/03/2018 03:17 39 KB 932
pdf การวางพุ่มเงินพุ่มทอง 06/03/2018 03:17 3 MB 6741
pdf ข้อแนะนำเกี่ยวกับนำหับเพลิงพระราชทานเพลิงศพใน ตจว. 06/03/2018 03:17 67 KB 614
pdf ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศ ๒๕๒๘ 06/03/2018 03:17 258 KB 1408
pdf ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 06/03/2018 03:17 237 KB 14805
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 206 KB 606
pdf ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง หีบเพลิงและดิน 06/03/2018 03:17 15 KB 666
pdf ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี 06/03/2018 03:17 654 KB 2736
pdf ประมวลจริยธรรม พนักงานสำนักพระราชวัง 06/03/2018 03:17 6 MB 677
pdf ประวัติคำไว้อาลัย สำนึก หมาย แบบที่ 1 06/03/2018 03:17 75 KB 170830
pdf พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 40 KB 623
pdf พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 41 KB 534
pdf พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ 06/03/2018 03:17 42 KB 695
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพ เมื่อถึงแก่กรรม 06/03/2018 03:17 53 KB 693
pdf รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศศพเมื่อถึงแก่อนิจกรรม 06/03/2018 03:17 69 KB 619
pdf สิทธิของข้าราชการทหารในขณะประจำการยามปกติ 06/03/2018 03:17 340 KB 4525
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 06/03/2018 03:17 71 KB 581
pdf หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ 06/03/2018 03:17 76 KB 928
pdf หลักเกณฑ์การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 06/03/2018 03:17 73 KB 872
pdf หลักเกณฑ์การเทียบเกียรติยศแก่พระศพและศพ 06/03/2018 03:17 139 KB 549