ประวัติการจัดตั้งหน่วย

๑. กล่าวทั่วไป
       อนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ ชกท. ๕๓๑๐  เป็นฝ่ายกิจการพิเศษในผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและอำนวยการปฏิบัติในด้านศาสนาและขวัญและพิธีการของหน่วย ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆทางศาสนาและการกุศล
๒. การจัด ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
          ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ ประกอบด้วยส่วนบังคับบัญช และ ส่วนการปฏิบัติ ดังนี้
          ๒.๑ อนุศาสนาจารย์
          ๒.๒ ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์
          ๒.๓ เสมียนฝ่ายอนุศาสนาจารยส์
          ๒.๔ พนักงานราชการ
          ๒.๕ ทหารกองประจำการ/ประจำแผนก
๓. อัตรากำลังพล  ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ ศูนย์การทหารราบ
 
      ๓.๑ นายทหาร  ๒  นาย 
        ๓.๒ นายสิบ    ๑  นาย           
          ๓.๓ พนักงานราชการ ๑ นาย/คน
          ๓.๔ ทหารกองประจำการ สนับสนุนจาก ศร. จำนวน ๒ นาย