การปฏิบัติภารกิจประจำเดือน

♦ มกราคม 56 ♦ กรกฏาคม 56 ♦ มกราคม 55 ♦ กรกฏาคม 55
♦ กุมภาพันธ์ 56 ♦ สิงหาคม 56 ♦ กุมภาพันธ์ 55 ♦ สิงหาคม 55
♦ มีนาคม 56 ♦ กันยายน 56 ♦ มีนาคม 55 ♦ กันยายน 55
♦ เมษายน 56 ♦ ตุลาคม 56 ♦ เมษายน 55 ♦ ตุลาคม 55
♦ พฤษภาคม 56 ♦ พฤศจิกายน 56 ♦ พฤษภาคม 55 ♦ พฤศจิกายน 55
♦ มิถุนายน 56 ♦ ธันวาคม 56 ♦ มิถุนายน 55 ♦ ธันวาคม 55
       
♦ มกราคม 57 ♦ กรกฏาคม 57  ♦ มกราคม 58  ♦ กรกฏาคม 58
♦ กุมภาพันธ์ 57 ♦ สิงหาคม 57  ♦ กุมภาพันธ์ 58  ♦ สิงหาคม 58
♦ มีนาคม 57 ♦ กันยายน 57  ♦ มีนาคม 58  ♦ กันยายน 58
♦ เมษายน 57 ♦ ตุลาคม 57  ♦ เมษายน 58  ♦ ตุลาคม 58
♦ พฤษภาคม 57 ♦ พฤศจิกายน 57  ♦ พฤษภาคม 58
 ♦ พฤศจิกายน 58
♦ มิถุนายน 57 ♦ ธันวาคม 57  ♦ มิถุนายน 58  ♦ ธันวาคม 58
       
♦ มกราคม 60 ♦ กรกฏาคม 60 ♦ มกราคม 59 ♦ กรกฏาคม 59
♦ กุมภาพันธ์ 60 ♦ สิงหาคม 60 
♦ กุมภาพันธ์ 59 ♦ สิงหาคม 59
♦ มีนาคม 60 ♦ กันยายน 60 ♦ มีนาคม 59 ♦ กันยายน 59
♦ เมษายน 60 ♦ ตุลาคม 60 ♦ เมษายน 59 ♦ ตุลาคม 59
♦ พฤษภาคม 60 ♦ พฤศจิกายน 60 ♦ พฤษภาคม 59 ♦ พฤศจิกายน 59
♦ มิถุนายน 60 ♦ ธันวาคม 60 ♦ มิถุนายน 59 ♦ ธันวาคม 59
       
♦ ประจำเดือน ม.ค.61 ♦ ประจำเดือน ก.ค.61 ประจำเดือน ม.ค.62 ประจำเดือน ก.ค.62
♦ ประจำเดือน ก.พ.61 ♦ ประจำเดือน ส.ค.61
ประจำเดือน ก.พ.62 ประจำเดือน ส.ค. 62
♦ ประจำเดือน มี.ค.61 ♦ ประจำเดือน ก.ย.61 ประจำเดือน มี.ค.62 ประจำเดือน ก.ย. 62
♦ ประจำเดือน เม.ย.61 ♦ ประจำเดือน ต.ค.61 ประจำเดือน เม.ย.62 ประจำเดือน ต.ค. 62
♦ ประจำเดือน พ.ค.61 ♦ ประจำเดือน พ.ย.61 ประจำเดือน พ.ค. 62 ประจำเดือน พ.ย. 62
♦ ประจำเดือน มิ.ย.61 ♦ ประจำเดือน ธ.ค.61 ประจำเดือน มิ.ย. 62 ประจำเดือน ธ.ค. 62

 

ประจำเดือน ม.ค. 64 ประจำเดือน ก.ค. 64 ประจำเดือน ม.ค. 65 ประจำเดือน ก.ค. 65
ประจำเดือน ก.พ. 64 ประจำเดือน ส.ค. 64 ประจำเดือน ก.พ. 65 ประจำเดือน ส.ค. 65
ประจำเดือน มี.ค. 64 ประจำเดือน ก.ย.64 ประจำเดือน มี.ค. 65 ประจำเดือน ก.ย. 65
ประจำเดือน เม.ย. 64 ประจำเดือน ต.ค. 64 ประจำเดือน เม.ย. 65 ประจำเดือน ต.ค. 65
ประจำเดือน พ.ค. 64 ประจำเดือน พ.ย. 64 ประจำเดือน พ.ค. 65 ประจำเดือน พ.ย. 65
ประจำเดือน มิ.ย. 64 ประจำเดือน ธ.ค. 64 ประจำเดือน มิ.ย. 65 ประจำเดือน ธ.ค. 65