การปฏิบัติภารกิจประจำเดือน

♦ มกราคม 56 ♦ กรกฏาคม 56 ♦ มกราคม 55 ♦ กรกฏาคม 55
♦ กุมภาพันธ์ 56 ♦ สิงหาคม 56 ♦ กุมภาพันธ์ 55 ♦ สิงหาคม 55
♦ มีนาคม 56 ♦ กันยายน 56 ♦ มีนาคม 55 ♦ กันยายน 55
♦ เมษายน 56 ♦ ตุลาคม 56 ♦ เมษายน 55 ♦ ตุลาคม 55
♦ พฤษภาคม 56 ♦ พฤศจิกายน 56 ♦ พฤษภาคม 55 ♦ พฤศจิกายน 55
♦ มิถุนายน 56 ♦ ธันวาคม 56 ♦ มิถุนายน 55 ♦ ธันวาคม 55
♦ มกราคม 57 ♦ กรกฏาคม 57  ♦ มกราคม 58  ♦ กรกฏาคม 58
♦ กุมภาพันธ์ 57 ♦ สิงหาคม 57  ♦ กุมภาพันธ์ 58  ♦ สิงหาคม 58
♦ มีนาคม 57 ♦ กันยายน 57  ♦ มีนาคม 58  ♦ กันยายน 58
♦ เมษายน 57 ♦ ตุลาคม 57  ♦ เมษายน 58  ♦ ตุลาคม 58
♦ พฤษภาคม 57 ♦ พฤศจิกายน 57  ♦ พฤษภาคม
 ♦ พฤศจิกายน 58
♦ มิถุนายน 57 ♦ ธันวาคม 57  ♦ มิถุนายน 58  ♦ ธันวาคม 58
♦ มกราคม 60 ♦ กรกฏาคม 60 ♦ มกราคม 59 ♦ กรกฏาคม 59
♦ กุมภาพันธ์ 60 ♦ สิงหาคม 60 
♦ กุมภาพันธ์ 59 ♦ สิงหาคม 59
♦ มีนาคม 60 ♦ กันยายน 60 ♦ มีนาคม 59 ♦ กันยายน 59
♦ เมษายน 60 ♦ ตุลาคม 60 ♦ เมษายน 59 ♦ ตุลาคม 59
♦ พฤษภาคม 60 ♦ พฤศจิกายน 60 ♦ พฤษภาคม 59 ♦ พฤศจิกายน 59
♦ มิถุนายน 60 ♦ ธันวาคม 60 ♦ มิถุนายน 59 ♦ ธันวาคม 59